Risale-i Nur
Eserler

Mu‘cizât-ı Ahmediye’nin (asm) Birinci ZeyliOn Dokuzuncu SözRisâlet-i Ahmediyeye (asm) ve zeyli Şakk-ı Kamer mu‘cizesine dâir olduğundan makam münâsebetiyle buraya alınmıştır.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ “On Dört Reşehâtı” tazammun eden On Dördüncü Lem‘a’nınBirinci Reşhası: Rabbimizi bize ta‘rîf eden üç büyük, küllî muarrif var. Birisi, şu kitâb-ı kâinâttır ki, bir nebze şehâdetini, on üç lem‘a ile nûr risâlesinden, On Üçüncü Ders’den işittik. Birisi, şu kitâb-ı kebîrin âyet-i kübrâsı olan Hâtemü’l-Enbiyâ Aleyhissalâtü Vesse­lâm’dır. Birisi de, Kur’ân-ı Azîmüşşân’dır. Şimdi şu ikinci burhân-ı nâtık olan, Hâtemü’l-Enbiyâ Aleyhissalâtü Vesselâm’ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o burhânın şahs-ı ma‘nevîsine bak! Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrâb, Medine bir minber, o burhân-ı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i îmâna imam, bütün insanlara hatîb, bütün enbiyâya reis, bütün evliyâya seyyid, bütün enbiyâ ve evliyâdan mürekkeb bir halka-i zikrin serzâkiri, bütün enbiyâ hayatdâr kökleri, bütün evliyâ tarâvet­dâr semereleri bir şecere-i nûrâniyedir ki, her biri da‘vâsını, mu‘cizâtlarına istinâd eden bütün enbiyâ ve kerâmetlerine i‘timâd eden bütün evliyâ tasdîk edip imza ediyorlar. Zîrâ o Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ der, da‘vâ eder. Bütün sağ ve sol, yani mâzî ve müstakbel taraflarında saf tutan o nûrânî zâkirler, aynı kelimeyi tekrar ederek, icmâ‘ ederek, ma‘nen صَدَقْتَ وَ بِالْحَقِّ نَطَقْتَ derler. Hangi vehmin haddi var ki, böyle hesabsız imzalarla te’yîd edilen bir müddeâya parmak karıştırsın?

İkinci Reşha: O nûrânî burhân-ı tevhîd, nasıl ki iki cenâhın icmâ‘ ve tevâtürüyle te’yîd ediliyor. Öyle de, Tevrat ve İncil gibi kütüb-ü semâviyenin (Hâşiye) yüzler işârâtı ve irhâsâtın binler rumûzâtı ve hâtiflerin meşhur işârâtı ve kâhinlerin mütevâtir şehâdâtı ve Şakk-ı Kamer gibi binler mu‘cizâtının delâlâtı ve şerîatının hakkāniyeti ile te’yîd ve tasdîk ettikleri gibi; zâtında gayet kemâldeki ahlâk-ı hamîdesi ve vazîfesinde nihâyet hüsnündeki secâyâ-yı gāliyesi ve kemâl-i emniyeti


_________________________________

Hâşiye: Hüseyin-i Cisrî, Risâle-i Hamîdiye’sinde yüz on dört işârâtı, o kitaplardan çıkarmıştır. Tahrîften sonra bu kadar bulunsa, elbette daha evvel çok tasrîhât varmış.