Risale-i Nur
Eserler

İ‘câz-ı Kur'ân'ın Beşinci Zeyli

On Birinci Şuâ‘ olan Meyve Risâlesi'nin

Onuncu Mes’elesi Emirdağı Çiçeği

Kur’ân’da olan tekrârâta gelen i‘tirâzlara karşı gayet kuvvetli bir cevabdır.

Azîz, sıddîk kardeşlerim,

Gerçi bu mes’ele perişan vaz‘iyetimden müşevveş ve letâfetsiz olmuş. Fakat o müşevveş ibâre altında, çok kıymetli bir nevi‘ i‘câzı kat‘î bildim. Maatteessüf ifadeye muktedir ola­madım. Her ne kadar ibâresi sönük olsa da, Kur’ân’a âit olmak cihetiyle hem ibâdet-i tefekküriye, hem kudsî, yüksek ve parlak bir cevherin sadefidir. Yırtık libâsına değil, elindeki elmasa bakılsın. Hem bunu gayet hasta ve perişan ve gıdasız bir zaman­da, bir-iki günde Ramazan’da mecbûriyetle, gayet mücmel ve kısa ve bir cümlede pek çok hakîkatleri ve müteaddid huccetleri derc ederek yazdım. Kusura bakılmasın. (Hâşiye)

Azîz, sıddîk kardeşlerim, Ramazân-ı Şerîf’de Kur’ân-ı Mu‘cizü’l-Beyân’ı okurken, Risâle-i Nûr’a işaretleri Birinci Şuâ‘da beyân olunan otuz üç âyetten hangisi gelse, bakıyorum ki, o âyetin sahîfesi ve yaprağı ve kıssası dahi Risâle-i Nûr’a ve şâkirdlerine -kıssadan hisse almak noktasında- bir derece bakıyor. Hususan Sûre-i Nûr’dan âyâtü’n-nûr, on parmakla Risâle-i Nûr’a baktığı gibi, arkasındaki âyât-ı zulümât dahi muârızlarına tam bakıyor. Ve ziyâde hisse veriyor. Âdetâ o makam, cüz’iyetten çıkıp külliyet kesb eder. Ve bu asırda o küllînin tam bir ferdi, Risâle-i Nûr ve şâkirdleridir, diye hissettim. Evet, Kur’ân’ın hitâbı, evvelâ, Mütekellim-i Ezelî’nin rubûbiyet-i âmmesinin geniş makamından, hem nev‘-i beşer nâmına, belki kâinât nâmına muhâtab olan zâtın (asm) geniş makamından, hem umum nev‘-i beşerin ve benî-âdemin bütün asırlarda irşâdlarının gayet vüs‘atli makamından, hem dünya ve âhiretin, arz ve semâvâ­tın ve ezel ve ebedin ve Hâlik-ı Kâinât’ın rubûbiyetine ve bütün mahlûkātın tedbîrine dâir kavânîn-i İlâhiyenin gayet yüksek, ihâtalı beyânâtının makamından aldığı vüs‘at ve ulviyet ve ihâta cihetiyle o hitâb, öyle bir yüksek i‘câzı ve şumûlü gös­terir ki, ders-i Kur’ânın muhâtablarından en kesretli tâife olan


_________________________________

Hâşiye: Denizli hapsinin meyvesine Onuncu Mes’ele olarak Emirdağ’ının ve bu Ramazân-ı Şerîf’in nûrlu bir küçük çiçeğidir. Tekrârât-ı Kur’âniyenin bir hikmetini beyânla ehl-i dalâletin ufûnetli ve zehirli evhâmlarını izâle eder.