Risale-i Nur
Eserler

Tenbîh: Risâle-i Nûr Kur’ân’ın, Kur’ân’dan çıkan bir burhânı ve bir tefsîri olduğundan, Kur’ân’ın nükteli, hikmetli,

lüzûmlu olan ve usandırmayan tekrârâtTekrarlamaları gibi, onun da lüzûmlu, hikmetli, belki zarûrî ve maslahatFayda tekrârâtTekrarlamaları vardır. Hem Risâle-i Nûr, zevk ve şevk ile dillerde usandırmayan ve dâimâ tekrar edilen kelime-i tevhîdin delilleri olmasından, onun zarûrî tekrârâtTekrarlamaları kusur değildir. Usandırmaz ve usandırmamalı.

BEŞİNCİ ŞU‘

Otuzbirinci Mektub’un Otuzbirinci Lem‘ası’nın

Beşinci Şuâ‘ıdır.

Otuz sene evvel yazılan matbû‘ Muhâkemât-ı Bedîi­ye’de bahsedilen sedd-i Zülkarneyn ve Ye’cûc Me’cûc ve sâir eşrât-ı kıyâmetten yirmi mes’eleyi, o Muhâkemât’a bir tetimmeTamamlayıcı olarak on üç sene evvel bir kısım (Hâşiye)Dipnot müsveddeİlk yazılan metinsi yazılmış idi. Azîz bir dostumun hatırı için tebyîzTemize çekme edildi, Beşinci Şuâ‘ oldu.

İhtâr: Evvelce mukaddimeÖnsöz, girişden sonra gelen mes’eleler okunsun. Tâ mukaddimeÖnsöz, girişdeki maksad anlaşılsın.

Hem bu Şuâın mes’elelerini herkese göstermek câiz değil, mahremGizlidir. Neşrine iznim yok. Tâ yanlış telakkîKabûl etme, anlayış edilmesin.

_________________________________

Hâşiye: Şimdi kırk seneden ziyâde olmuştur.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ  فَقَدْ جَٓاءَ اَشْرَاطُهَا âyetinin bir nüktesi olup bu zamanda akîde-i avâmHalkın inancı-ı mü’minîni vikāyeKoruma ve şübühâtŞübhelertan muhâfaza için yazılmıştır. Âhirzamanda vukûa gelecek hâdisâta dâir olan hadîslerin bir kısmının, müteşâbihât-Ma‘nâsı açık olmayıp yoruma muhtaç olan âyet ve hadîslerı Kur’âniye gibi derin ma‘nâları var. MuhkemâtMa‘nâsı açık olan hükümler  gibi tefsîr edilmez. Ve herkes bilemez. Belki tefsîrinde te’vîlGörünürdeki ma‘nâyı bırakıp başka bir ma‘nâ verme, yorumlama ederler. وَمَا يَعْلَمُ تَاْو۪يلَهُٓ اِلَّأ اللّٰهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ sırrıyla, vukûundan sonra te’vîlGörünürdeki ma‘nâyı bırakıp başka bir ma‘nâ verme, yorumlamaleri anlaşılır. Ve murad ne olduğu bilinir ki, ilimde râsihDerinlik sâhibi ve sağlam olan olanlar اٰمَنَّا بِه۪ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا deyip o gizli hakîkatleri izhârGösterme, ortaya çıkarma ederler.