Risale-i Nur
Eserler

DÖRDÜNCÜ ŞU‘

Ma‘nen ve rütbeten Beşinci Lem‘a, sûreten ve ma­ka­men Otuzbirinci Mektub’un Otuzbirinci Lem‘ası’nın

kıymetdar Dördüncü Şuâı ve Âyet-i HasbiyeHasbünallâh âyetinin kısa ismi’nin

mühim bir nüktesidir.

İhtâr: Risâle-i Nûr, sâir kitaplara muhâlif olarak başta perdeli gidiyor, gittikçe inkişâfAçılma, açığa çıkma eder.

Hususan bu risâlede, Birinci Mertebe’si, çok kıymetdar bir hakîkat olmakla beraber, çok ince ve derindir. Hem bu Birinci Mertebe bana mahsûs gayet ehemmiyetli bir muhâkeme-i hissî ve gayet ruhlu bir muâmele-i îmânî ve gayet gizli bir mükâleme-Karşılıklı konuşmai kalbî sûretinde mütenevvi‘Çeşitli ve derin derdlerime şifâ olarak tebârüzBelli olma etmiş. Bana tam tevâfuk eden, tam hissedebilir. Yoksa tam zevk edemez.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ  حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ

Bir zaman ehl-i dünyâ beni her şeyden tecrîdTek başına bırakma ettiklerinden, beş çeşit gurbetlere düşmüştüm. Ve ihtiyârlık zamanımda kısmen teessürâtÜzülmelertan gelen beş nevi‘ hastalıklara giriftârTutulmuş olmuştum. Sıkıntıdan gelen bir gafletle Risâle-i Nûr’un teselli verici ve mededYardım edici envârNûrlarına bakmayarak doğrudan doğruya kalbime baktım ve ruhumu aradım. Gördüm ki, gayet kuvvetli bir aşk-ı bekā ve şedîdŞiddetli bir muhabbet-i vücûd ve büyük bir iştiyâk-Çok arzu etmeı hayat ve hadsiz bir acz ve nihâyetsiz bir fakr bende hükmediyorlar. Halbuki müdhiş bir fenâ, o bekāyı söndürüyor. O hâletimde yanık bir şâirin dediği gibi dedim: “Dil bekāsı, Hakk fenâsı, istedi mülk-ü tenVücûdim. Bir devâsız derde düştüm, âh ki Lokmân bî-haber.Habersiz Me’yûsâneÜmidsizce başımı eğdim. حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ âyeti imdâdıma geldi, dedi: “Beni dikkatle oku!” Ben günde beş yüz def‘a okudum. Benim için aynelyakînGörmeye dayalı kesin bilgi sûretinde inkişâfAçılma, açığa çıkma eden çok kıymetdar envârNûrlarından bir kısmını ve yalnız dokuz nûrunu ve mertebesini icmâlenÖzetle yazıp eskiden aynelyakînGörmeye dayalı kesin bilgi ile değil, belki ilmelyakînBilmeye dayalı kesin bilgi ile bilinen tafsîlâtAçıklamalarını Risâle-i Nûr’a havâle ediyorum.