Risale-i Nur
Eserler

İKİNCİ ŞU‘

Eskişehir Hapishânesi’nin Son Meyvesi

Otuzbirinci Lem‘a’nın İkinci Şuâı

On altı sene evvel Eskişehir Hapishânesi’nde arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte, şu şuâ‘ gayet acele, pek noksân kalemimle, sıkıntılı rahatsızlık bir zamanda te’lîfEser yazma edildiğinden, bir derece intizâmsız olmakla beraber, bugünlerde tashîhDüzeltme ederken, îmân ve tevhîd noktasında pek çok kıymetdar ve kuvvetli ve ehemmiyetli gördüm.Saîdü’n-Nûrsî

İhtâr: Bu risâle, benim nazarBakışımda çok mühimdir. Çünki

içinde çok mühim ve ince olan esrâr-ı îmâniye inkişâfAçılma, açığa çıkma ediyor. Bu risâleyi anlayarak okuyan adam, îmânını kurtarır inşâallâh. MaatteessüfNe yazık ki ben burada kimse ile görüşemediğimden kendime tebyîzTemize çekme edip yazdıramadım. Bu risâlenin kıymetini birden anlamak istersen, başta bulunan İkinci ve Üçüncü Meyveleri ve âhirdeki Hâtime’yi; ve Hâtime’den iki sahîfe evvelki mes’eleyi evvelce dikkatle oku. Sonra tamamını teennîAcele etmeme ile mütâlaaDikkatle okuma et.Bu nükteİnce ma‘nâ altı ism-i a‘zamAllah’ın en büyük ismiın altı nükteİnce ma‘nâlerinin Allâh-ü Ehad’e dâir yedinci nükteİnce ma‘nâ-i a‘zamıdır.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ وَ بِه۪ نَسْتَع۪ينُ

فَاعْلَمْ اَنَّهُ لآَ اِلٰهَ اِلَّأ اللّٰهُ âyetinin muhteşem bir nükteİnce ma‘nâsiyle; ve meşhur bir kasem-Yemini Nebevînin işârâtı ve ilhâmıyla hissettiğim gayet güzel ve çok şirin ve nihâyet derecede latîf üç meyve-i tevhîde ve üç muktezîGerekli kılansine ve üç huccetDeliline dâir bir nükteİnce ma‘nâdir. İşte Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm yemin ettiği vakit en çok isti‘mâlKullanma ettiği; ve tekrar ile her zaman ferman ettiği şu وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه۪ kasemidir. Ve bu kasemYemin gösteriyor ki, şecere-Ağaçi kâinâtın en geniş dâiresi ve en müntehâSon sı ve nihâyâtı ve teferruâtı dahi, Zât-ı Vâhid-i E­had’in kudretiyle, irâdesiyle hareket eder. Çünki mahlûkātın en müntehabSeçilmişı ve ihtiyârTercîh etmeca en mümtâzSeçkinı olan, nev‘-i insanın en müntehabSeçilmişı ve en müstesnâsı olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’ın nefsi kendi kendine mâlik olmazsa; ve ef‘âlFiillerinde serbest bulunmazsa; ve harekâtı başka bir iktidara, başka ihtiyârTercîh etmea bağlı ise, elbette hiçbir şey ve hiçbir şe’n ve hiçbir hâl ve hiçbir keyfiyetBir şeyin nasıl olduğu cüz’î olsun, küllîUmûmî olsun, o muhîtKuşatıcı iktidarın ve o şâmilİçine alan ihtiyârTercîh etmeın dâire-i tasarrufunun hâricinde olamaz.