Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

BİRİNCİ ŞU‘

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ وَبِه۪ نَسْتَع۪ينُ

İki acîb suâleIşın karşı def‘atenBirden hatıra gelen iki garib cevabdır.

Birinci SuâlIşın: Denildi ki: “Fâtiha ve Yâsîn ve hatm-i Kur’ânî gibi okunan virdlerDevamlı okunan zikir ve kudsî şeyler, bazen hadsiz ölmüş

ve sağ insanlara bağışlanıyor. Halbuki, böyle cüz’îHususî, pek az bir tek hediye, ân-ı vâhidde hadsiz zâtlara yetişmesi ve herbirisine aynı hediyenin düşmesi, tavr-ı aklın h ıncı âricindedir?”Elcevab: Fâtır-ı Hakîm, nasıl ki unsur-u havayı, kelimelerin berkŞimşek gibi intişârlarınaYayılma ve tekessürlerineÇoğalma bir mezraaTarla, bir vâsıta yapmış. Ve radyo vâsıtasıyla, bir minârede okunan Ezân-ı Muhammedî’yi (asm) umum yerlere ve umum insanlara aynı anda yetiştirmesi gibi; öyle de, okunan bir Fâtiha’yı dahi, meselâ umum ehl-i îmân emvâtınaÖlüler aynı anda yetiştirmek için hadsiz kudretiyle ve nihâyetsiz hikmetiyle ma‘nevî âlemde, ma‘nevî havada çok ma‘nevî elektrikleri ve ma‘nevî radyoları sermiş ve serpmiş. FıtrîHususî yaratılış îcâbı telsiz telefonları istihdâmHizmette kullanma ediyor, çalıştırıyor. Hem nasıl ki bir lâmba yansa, mukābilindeki binler aynanın herbirine tam bir lâmba girer. Aynen öyle de bir Yâsîn-i Şerîf okunsa, milyonlar ruhlara hediye edilse; herbir ruha tam bir Yâsîn-i Şerîf düşer.

İkinci SuâlIşın: Şiddetle ve âmirâne denildi ki: “Sen Risâle-i Nûr’un makbûliyetine dâir Hazret-i Alî (ra) ve Gavs-ı A‘zam (ra) gibi zâtların kasîdelerinden şâhidler gösteriyorsun. Halbuki, asıl söz sâhibi Kur’ân’dır. Risâle-i Nûr, Kur’ân’ınhakîkî bir tefsîri; ve hakîkatinin bir tercümanı; ve mes’ele­­­­­­­­­­­­­­­­­lerinin burhânıDelildırDelil. Kur’ân ise, sâirDiğer kelâmlar gibikışırlı ve kemikli ve şuûru hususî ve cüz’îHususî, pek az değildir. Belki Kur’ân, umum işârâtıylaİşaretler ve eczâsıParçalar ile ayn-ı şuûrdur, kışırsızdırKabuk, fuzûlî ve lüzumsuz maddeleri yoktur. Âlem-i gaybın tercümanıdır. Sözler hakkında söz onundur. Görelim o ne diyor?”

Elcevab: Risâle-i Nûr doğrudan doğruya Kur’ân’ın bâhirApaçıkDeniz bir burhânıDelil; ve kuvvetli bir tefsîri; ve parlak bir lem‘a-i i‘câz-ı ma‘nevîsi; ve o bahrin bir reşhasıSızıntı; ve o güneşin bir şuâıIşın; ve o ma‘den-i ilm-i hakîkatten mülhemİlhâm edilen ve feyzinden gelen bir tercüme-i ma‘neviyesi olduğundan, onun kıymetini ve ehemmiyetini beyân etmek, Kur’ân’ın şerefine