Risale-i Nur
Eserler

Elif adedi (12)

Risâle-i Nûr eczâParçalarlarının ekserPek çokîsi letâif-i tevâfukiyeden birer nev‘Tür, çeşitine mazharNâil olandırlar. Bazıları hârika derecesindedir ki, buradaki dahi o hârikadandır. Onuncu Söz’ün büyük kardeşi olan bu Yirmi Dokuzuncu Söz, Onuncu Söz’den daha ileri, parlak bir tevâfukāt-ı elifiyeyi gösteriyor. Bu Söz’ü üç müstensihBir yazıdan örnek çoğaltan  yazdılar. Her biri­sinde ayrı bir hârika göründü. Bu nüshaKopya daha latîfHoştir. Dikkat ettik, tekellüfZorlanma de yoktur. Demek bu Söz’ün hakîkî hattı, bu nüshaKopyadaki tarzdır. Bu nüshaKopyadaki tevâfukāt-ı elifiye sun‘îSonradan yapılma, yapay olmadığına kat‘î delil şudur ki, bir müstensih (Bir yazıdan örnek çoğaltan Hâşiye) gayet sür‘atli, bir tek gecede, üç sahîfe noksân olarak bu nüshaKopyayı yazmış. Hayret verici elifler bu vaz‘iyeti göstermişler. Sun‘îSonradan yapılma, yapay olsa idi, çok geceler lâzımdı. Bu nüsha,Kopya o nüshaKopyadan bir derece tanzîmDüzenleme ile aynen alınmıştır. Evvelki müstensihBir yazıdan örnek çoğaltan in kat‘iyen te’mînâtGüvence verme, emin kılma ıyla, hem bir tek gecede yazmasının şehâdetiyle, bilerek elifler getirilmemiş, belki geldikten sonra bilinmiş. Demek gelmesi şuûr ile değil, bulunması şuûr iledir. Tevâfukāt-ı latîfHoşesindendir ki, on altı def‘a on altı elif gelmesiyle, satırların on altısına tevâfukla gayet şirin düşmüştür. Hem bütün sahîfeler birbirine tevâfuk ediyor. Kısmen de sahîfe rakamına bakıyor. Üç elifli sahîfe bir def‘a, on iki elifli sahîfeler beş def‘a, on üç elifli iki def‘a, on dört elifli altı def‘a, on beş elifli dört def‘a, on altı elifli on altı def‘a gelmiştir. Satır başlarında tevâfuktan hâriçte kalan eliflerin yerlerine gelen hurûfâtHarflerın karşı karşıya tevâfukları, latîfHoş ve ma‘nîdâr düşüp, kat‘iyen kasıd eseri olmadığını gösteriyor. Bu latîfHoş tevâfukundan daha ince letâfetGüzelliki şudur ki, yirmi yedinci ve yirmi dokuzuncu sahîfelerdeki on dört elif tevâfuku içinde, hâriç kalan beşinci ve yedinci satır ile, birinci ve ikinci satırların başlarında (واو) ve ( با ) gelmesidir. Hem tevâfuksuz kalan ( ن ) ve ( ل ) harfleri, baştaki (ي، ت، ش،د) harfleri ile beraber, satırlar yekünü ile, Risâle-i Nûr’un müntehâ-yı te’lîfYazılan eserin sonuinin tarihi olacak olan, bin üç yüz altmış dört (m. 1949) tarihini gösteriyor.

_________________________________

Hâşiye: Bu acîbTuhaf, garip istinsâh,Nüsha çoğaltma te’lîfEser yazmaten beş sene sonradır.

Hâşiye: Bu sahîfe eliflerin sahîfe tevâfukātından başka, bu risâledeki bütün sırlardan beş altı ay evvel yazıldığından, hem mukābilKarşılık sahîfe bütün sahîfelere muhâlifZıd olarak tevâfuksuz on iki rakamını gösterdiğinden, bu sahîfedeki “on iki elif” risâle eliflerinin sırlarına medârSebeb olabilir.