Risale-i Nur
Eserler

YİRMİBEŞİNCİ LEM‘A Hastalar Risâlesi

Yirmibeş devâdır. Hastalara bir merhem ve bir teselli ve ma‘nevî bir reçete ve bir “Iyâdetü’l-marîz”

ve “Geçmiş olsun” ma‘nâsında yazılmıştır.

İhtâr: Bu ma‘nevî reçete, bütün yazdıklarımızın fevkınde bir sür‘at­le (Hâşiye) te’lîf edildiği gibi; hem umuma muhâlif olarak tashîhâta

ve dikkate vakit bulunamadı. Te’lîfi gibi gāyet sür‘atle, ancak bir def‘a nazardan geçirildi. Demek müsvedde-i evvel hükmünde müşevveş kalmıştır. Kalbe fıtrî bir sûrette gelen hâtırâtı, san‘atla ve dikkatle bozmamak için, yeniden tedkîkāta lüzûm görmedik. Okuyan zâtlar, hususan hastalar, bazı nâhoş ibârelerden veyahud ağır kelimelerden sıkılıp gücenmesinler, bana da duâ etsinler.

بِسْمِ للّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلَّذ۪ينَ اِذَٓا اَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةٌ قَالُٓوا اِنَّالِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ  وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينِ  وَاِذَا مَرِضْتُ

فَهُوَ يَشْف۪ينِ

Şu lem‘ada, nev‘-i beşerin on kısmından bir kısmını teşkîl eden musibetzede ve hastalara hakîkî bir teselli ve nâfi‘ bir merhem olabilecek Yirmibeş Devâ icmâlen beyân ediliyor. Birinci Devâ: Ey bîçâre hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana derd değil, belki bir nevi‘ devâdır. Çünki ömür bir sermayedir, gidiyor. Eğer meyvesi bulunmazsa zâyi‘ olur. Hem ömür rahat ve gafletle olsa, pek çabuk gidiyor. Hastalık, senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedâr ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor, tâ meyvelerini verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte, ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darb-ı mesel, dillerde destan olmuştur ki; “Musibet zamanı çok uzundur, safâ zamanı pek kısa olur.”

_________________________________

Hâşiye: Bu risâle, dört buçuk saat zarfında te’lîf edilmiştir.

Evet Evet Evet Evet Rüşdü Re’fet Husrev Saîdü’n-Nûrsî