Risale-i Nur
Eserler

SEKİZİNCİ LEM‘A

Gavs-ı A‘zam’ın(ks) Hizbü’l-Kur’ân’a dâir kerâmet-i gaybiyesidir.

Şu risâlenin içindeki imzalarla gösterildiği gibi, benim de hizmet-i Kur’âniyedeki arkadaşlarıma iştirâkim var. Bir kısmı, benim imzam iledir. Bir kısmı, onların tasvîb ve istihrâcMa‘nâ çıkarma ıyla ve tasdîkleriyle olduğundan, bana âit haddimden fazla hisseyi onların hatırı için sükûtSusma ile kabûl ettim. Yoksa bu risâlenin başında söylediğim gibi, bunda öyle bir hisse-i şerefe hakkım yoktur. On sene mukaddem bu kasîde-i gaybiyeyi gördükçe bana ma‘nevî bir ihtâr gibi, “Dikkat et!” diye kalbime geliyordu. O hatırayı iki cihetle dinlemiyordum.

Birincisi: Benim gibi ehemmiyetli ömrü şân ve şeref perdesi altında geçen bir kimsenin nefs-i emâresi, hubb-u câhMakam sevgisi ile zehirlenip

öldükten sonra, yeniden bu sûretle nefs-i emmâreye diğer bir şeref kapısı açmak istememekti. İkinci Cihet: Bu muannidİnâdcı zamanda bedîhîApaçık da‘vâları ve zâhirî huccetDelilleri kabûl etmeyenlere karşı, böyle işârât-ı gaybiye nev‘inden olan şeyleri hodfurûşâneKendini beğendirmeye çalışarak  bir tarzda izhâr etmek hoşuma gitmiyordu. En nihâyet esâretimin sekizinci senesinde, en işkenceli ve en sıkıntılı bir zamanda, gayet kuvvetli bir teselliye ve teşvîke muhtaç olduğumuzdan bana ihtâr edildi ki: “Bunu tahdîs-i ni‘met ve bir şükr-ü ma‘nevi nev‘inden izhâr et! Hem korkma! Kanâat verecek derecede kuvvetlidir.” Bu izhârda en mühim maksadım, esrâr-ı Kur’âniyeye âit olan risâlelerin makbûliyetine Gavs-ı A‘zamEn büyük tasarruf sâhibi veli (Abdülkādir-i Geylânî ks)’ın(ks) imza basması nev‘inden olduğudur.

İkinci maksadım, o kudsî üstâdımın kerâmetini izhâr etmekle, kerâmât-ı evliyâyı inkâr eden mülhidDinsiz leri iskâtSusturma edip,

hizmet-i Kur’âniyeye fütûr verecek çok esbâbSebeblera ma‘rûz ve çok avâikEngellera hedef olan arkadaşlarımın kuvve-i ma‘neviyelerini takviye ve şevklerini tezyîdArtırma ve fütûrlarını izâleGiderme etmek idi. Benim için bir nevi‘ hodfurûşluk nev‘inden olduğu için ehemmiyetli zarardır. Fakat o zararımı, o kudsî üstâdımın ve arkadaşlarımın hatırı için kabûl ettim. Şu Kerâmet-i Gavsiye Risâlesi tedrîcenDerece derece istihrâcMa‘nâ çıkarma  edildiği için, birkaç parçaya ve tetimmeTamamlayıcılere inkısâmKısımlara ayrılma etti. Gittikçe, birbirini tenvîr ve te’yîd ettikçe vuzûhAçıklık peydâ ediyor. İşârâtın bazısında zaaf varsa da, sâir arkadaşlarının ittifâkından aldığı kuvvet, o za‘fı izâleGiderme eder.