Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

SEKİZİNCİ LEM‘A

Gavs-ı A‘zam’ın(ks) Hizbü’l-Kur’ân’aKur'ân cemâati dâir kerâmet-i gaybiyesidir.

Şu risâlenin içindeki imzalarla gösterildiği gibi, benim de hizmet-i Kur’âniyedeki arkadaşlarıma iştirâkim var. Bir kısmı, benim imzam iledir. Bir kısmı, onların tasvîb ve istihrâcMa‘nâ çıkarma ıylaMa‘nâ çıkarma ve tasdîkleriyle olduğundan, bana âit haddimden fazla hisseyi onların hatırı için sükûtSusma ile kabûl ettim. Yoksa bu risâlenin başında söylediğim gibi, bunda öyle bir hisse-i şerefe hakkım yoktur. On sene mukaddem bu kasîde-i gaybiyeyi gördükçe bana ma‘nevî bir ihtâr gibi, “Dikkat et!” diye kalbime geliyordu. O hatırayı iki cihetle dinlemiyordum.

Birincisi: Benim gibi ehemmiyetli ömrü şân ve şeref perdesi altında geçen bir kimsenin nefs-i emâresi, hubb-u câh ile zehirlenip

öldükten sonra, yeniden bu sûretle nefs-i emmâreye diğer bir şeref kapısı açmak istememekti. İkinci Cihet: Bu muannidİnâdcı zamanda bedîhîApaçık da‘vâları ve zâhirî huccetleriDelil kabûl etmeyenlere karşı, böyle işârât-ı gaybiye nev‘inden olan şeyleri hodfurûşâneKendini beğendirmeye çalışarak bir tarzda izhâr etmek hoşuma gitmiyordu. En nihâyet esâretimin sekizinci senesinde, en işkenceli ve en sıkıntılı bir zamanda, gayet kuvvetli bir teselliye ve teşvîke muhtaç olduğumuzdan bana ihtâr edildi ki: “Bunu tahdîs-i ni‘met ve bir şükr-ü ma‘nevi nev‘inden izhâr et! Hem korkma! Kanâat verecek derecede kuvvetlidir.” Bu izhârda en mühim maksadım, esrâr-ı Kur’âniyeye âit olan risâlelerin makbûliyetine Gavs-ı A‘zam’ın(ks) imza basması nev‘inden olduğudur.

İkinci maksadım, o kudsî üstâdımın kerâmetini izhâr etmekle, kerâmât-ı evliyâyı inkâr eden mülhidleriDinsiz iskâtSusturma edip,

hizmet-i Kur’âniyeye fütûr verecek çok esbâbaSebebler ma‘rûz ve çok avâikaEngeller hedef olan arkadaşlarımın kuvve-i ma‘neviyelerini takviye ve şevklerini tezyîdArtırma ve fütûrlarını izâleGiderme etmek idi. Benim için bir nevi‘ hodfurûşluk nev‘inden olduğu için ehemmiyetli zarardır. Fakat o zararımı, o kudsî üstâdımın ve arkadaşlarımın hatırı için kabûl ettim. Şu Kerâmet-i Gavsiye Risâlesi tedrîcenDerece derece istihrâcMa‘nâ çıkarma edildiği için, birkaç parçaya ve tetimmelereTamamlayıcı inkısâmKısımlara ayrılma etti. Gittikçe, birbirini tenvîr ve te’yîd ettikçe vuzûhAçıklık peydâ ediyor. İşârâtın bazısında zaaf varsa da, sâir arkadaşlarının ittifâkından aldığı kuvvet, o za‘fı izâleGiderme eder.