Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

ON SEKİZİNCİ LEM‘A

Birinci Kerâmet-i Aleviye

Cây-ı dikkat: Şu acîb Lem‘anın ehemmiyeti üç noktadan geliyor: Birincisi ve en mühimi: Gizli kalmış, gaybîGizli olana, görünmeyene âit mühim

bir mu‘cize-i Ahmediyeyi(asm) cevâmiü’l-kelimAz kelime ile çok ma‘nâ ifade eden sözler (Hâşiye) nev‘indenTür, çeşit iki cümleden ibâret bir hadîs-i şerîf, iki sahîfe kadar hakāik-i târîhiyeyi ve iki devlet-i azîme-i İslâmiyenin hâtimeleriniSona erdiren ifade ediyor.

İkincisi: Kerâmât-ı evliyâ hak olduğuna kat‘î bir burhânDelil gösteren Hazret-i Alî radıyallâhü anhın, latin hurûfunun

kabûlünü tam tarihiyle ve tarz-ı tatbîkini iki kelime ile göstermesidir. Üçüncüsü: Risâle-i Nûr şâkirdlerine ve nâşirlerineYayan karşı Hazret-i Alî radıyallâhü anhın irşâdkârâneDoğru yolu göstererek ve teveccühkârâneYönelerek bakması ve işaret etmesidir.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

Hazret-i Gavs-ı A‘zam Şeyh-i Geylânî’nin(ks) sarâhat derecesindeki kerâmet-i gaybiyesiniGizli olana, görünmeyene âit te’yîdDestekleme ve takviye eden, Hazret-i Esedul-lâhi’l-Gālib Ali İbn-i Ebî Tâlib radıyallâhü anh ve kerremallâhu veche, Kasîde-i Ercûze-i meşhûresinde aynen ihbârât-ı Gavsiyeyi tasdîk edip işaret ediyor. Mecmûatü’l-Ahzâb’ınŞeyh Ahmed Gümüşhanevî’nin duâ kitabı beş yüz seksen iki sahîfesinden beş yüz doksan yedinci sahîfesine kadar, o Ercûze’dir. O Ercûze’nin mevzuu ve içindeki maksad-ı aslî, İsm-i A‘zam'ı tazammunİçine alma eden altı ismin ehemmiyetini beyân etmek, hem o münâsebetle istikbâldeki bir kısım umûr-u gaybiyeyeGizli olana, görünmeyene âit ve te’sîs-i İslâmiyetteki bir kısım mücâhedâtına işaret etmektir.

Evet, Hazret-i İmâm-ı Alî radıyallâhü anh, üstâdı olan Habîbullâh Aleyhissalâtü Vesselâm’dan aldığı dersin bir kısmını işârî bir sûrette zikrediyor. Feth-i Hayber’deki hem mu‘cize-i Nebe­viye, hem kerâmet-i Aleviye olan hârika vâkıayı bahsettiği gibi; te’sîs-i İslâmiyete temas eden mühim noktaları da bahsedi­yor, sonra istikbâle bakıyor. Peygamber-i ZîşânŞânlı Aleyhissalâtü Vesselâm’dan _________________________________Hâşiye: Mu‘cizât-ı Ahmediye’ye (asm) dâir olan On Dokuzuncu Mektub’un cüz’-ü evvelinde zikredilen hadsiz ihbârât-ı gaybiye-iGizli olana, görünmeyene âit Ahmediye (asm) nev‘indenTür, çeşit seksen mu‘cize-i gaybiye-iGizli olana, görünmeyene âit Ahmediye, (asm) bununla seksen bir olur.