Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

بِاسْمِه۪ سُبْحَانَهُ

Bu Sikke-i Gaybiye risâlelerini mahremGizli tutuyorduk. Yalnız hâs kardeşlerime mahsûstu. “Ben vefat ettikten sonra neşiredilsinYayma” demiştim. Fakat zâbıta geldi, adliye hesabına onları sakladığımız yerden çıkardı. İki sene ellerinde kaldı. Üç mahkeme tedkîkDikkatle inceleme ettikten sonra iâde edildi. Bize muhâlif olan gayet nâmahremGizliler dahi beraber okudular. Bize çok yabânî olan insanlar gördüler. Hem bu iki def‘adır, Isparta Adliyesi’nin eline geçti. Başka risâlelerle beraber almışlardı. Hiçbir i‘tirâz edilmeden geri verildi. Madem umumun nazarınaBakış istemediğimiz halde gösterilmiş. Ve madem Risâle-i Nûr’un ehemmiyetini isbat edip şâkirdlerini şevke getiriyor, kuvve-i ma‘neviyelerini ziyâdeleştiriyor; elbette Medresetü’z-Zehrâ erkânlarınınİleri gelenler, temel esaslar neşrine karar vermelerine ben de iştirâk ederim. Saîdü’n-Nûrsî

بِاسْمِه۪ سُبْحَانَهُ وَ اِنْ مِنْ شَئٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُٓ اَبَدًا دَٓائِمًا

Evvelen: Leyle-i Kadir’de kalbe gelen pek uzun ve geniş bir hakîkate, pek kısaca işaret edeceğiz. Şöyle ki: Nev‘-i beşerin, bu son harb-i umûmîde eşedd-i zulmü ve istibdâdıBaskı ile ve merhametsiz tahrîbâtı ile; ve bir düşmanın yüzünden yüzer ma‘sûmu perişan etmesiyle; ve mağlûbların dehşetli me’yûsiyetleriyleÜmidsizlik ve gāliblerin dehşetli telâşlarıyla; ve hâkimiyetlerini muhâfaza etmekten ve büyük tahrîbâtlarını ta‘mîr edememelerinden gelen dehşetli vicdan azablarıyla; hem dünya hayatının bütün bütün fânî ve muvakkat olması ve medeniyet fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olması umuma görünmesiyle; ve fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek isti‘dâdâtınBir işi yapmaya ehil olmalar ve mâhiyet-i insaniyenin umûmî bir sûrette dehşetli yaralanmasıyla; ve ebedperestSonsuzluğa âşık hissiyât-ı bâkiye ve fıtrî aşk-ı insanînin heyecan içinde uyanmasıyla; ve gaflet ve dalâletinHaktan sapma ve en sert, sağır olan tabiatın Kur’ân’ın elmas kılıcı altında parçalanmasıyla; ve gaflet ve dalâletinHaktan sapma en boğucu ve aldatıcı ve en geniş perdesi olan siyâsetin rûy-u zemînde pek çirkin ve pek gaddarâne hakîkî sûreti görünmesiyle, elbette ve elbette hiç şübhe yok ki, şimâldeKuzey ve garbda ve Amerika’da emâreleriBelirti göründüğüne binâen, nev‘-i beşer, ma‘şûk-u mecâzîsi olan hayat-ı dünyeviyeyi böyle çirkin ve geçici