Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

ON BİRİNCİ MEKTUB

بِاسْمِه۪ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَئٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪

Mühim bir ilaç. Bu mektub, dört âyetin hazinesinden dört küçük cevherÖz ineÖz işaret eder. Azîz kardeşim, şu dört muhtelif mes’eleyi muhtelif vakitlerde Kur’ân-ı Hakîm nefsime ders vermiş. Arzu eden kardeşlerim dahi bundan bir ders veya bir hisse almaları için yazdım. MebhasBahis yeri i‘tibâriyle başka başka dört âyet-i kerîmenin hazîne-i hakāikinden birer küçük cevherÖz nu­mûne olarak gösterilmiştir. O dört mebhastanBahis yeri her bir mebhasınBahis yeri ayrı bir sûreti, ayrı bir fâidesi var.

Birinci MebhasBahis yeri: اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَع۪يفًا Ey sû’-i vesveseden me’yûsÜmidsiz nefsim! Tedâî-i hayâlât, tahatturHatırlama -uHatırlama faraziyâtVar sayılan, bir nevi‘ irtisâm-ı gayr-i ihtiyârîdirTercîh etme. İrtisâm ise, eğer hayırdan ve nûrâniyetten olsa, hakîkatin hükmü bir derece sûretine ve misâline geçer. Güneşin ziyâsı ve harâreti aynadaki misâline geçtiği gibi. Eğer şerdenKötülük ve kesîftenŞeffaf olmayan, yoğun olsa, aslın hükmü ve hâssasıÖzellik, hususiyet sûretine geçmez ve timsâliNümuneneNümune sirâyetBulaşma etmez. Meselâ, necisPis olan ve murdar bir şeyin aynadaki sûreti ne necisPis olantir, ne murdardır. Ve yılanın timsâliNümune ısırmaz. İşte şu sırra binâen, tasavvur-u küfür küfür değil. Tahayyül-ü şetim şetim değil. Hususan ihtiyârsızTercîh etme olsa ve farazîVar sayılan bir tahatturHatırlama olsa, bütün bütün zararsızdır. Hem ehl-i hak olan ehl-i sünnet ve cemâatin mezhebinde, bir şeyin şer‘anKötülük çirkinliği, pisliği, nehy-i İlâhî sebebiyledir. Madem ki ihtiyârsızTercîh etme ve rızâsız bir tahatturHatırlama -uHatırlama farazîVar sayılandir, bir tedâî-i hayâlîdir, nehiy ona taallukAlâkalı olma etmez. O dahi ne kadar çirkin ve pis bir şeyin sûreti dahi olsa, çirkin ve pis olmaz.

İkinci MebhasBahis yeri: Barla Yaylası, Tepelice’de çam, katran, karakavağın bir meyvesi olup, Sözler mecmûasına yazıldığı için buraya yazılmamıştır.