Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

DOKUZUNCU MEKTUB

بِاسْمِه۪ وَاِنْ مِنْ شَئٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪

Yine o hâlis talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır.

Sâniyenİkinci olarak: Neşr-i envâr-ı Kur’âniyedeki muvaffakiyetinBaşarma, yardıma mazharNail olan olma ve gayre­tin ve şevkin bir ikrâm-ı İlâhîdir. Belki bir kerâmet-i Kur’âniyedir, bir inâyet-i Rabbâniyedir. Sizi tebrîk ediyorum. Kerâmet ve ikrâm ve inâyetin bahsi geldiği münâsebetiyle, kerâmet ve ikrâmın bir farkını söyleyeceğim. Şöyle ki:

Kerâmetin izhârıGösterme, ortaya çıkarma, zarûret olmadan zarardır. İkrâmın izhârıGösterme, ortaya çıkarma ise, bir tahdîs-i ni‘mettir. Eğer kerâmet ile müşerrefŞereflenmiş olan bir şahıs, bilerek hârika bir emre mazharNail olan olursa, o halde eğer nefs-i emmâresi bâkîGeriye kalan ise, kendine güvenmek ve nefsine ve keşfine i‘timâd etmek ve gurura düşmek cihetinde istidrâcBir kısım sapıklarda görülen ve onları derece derece azâba yaklaştıran olağanüstü hâl olabilir. Eğer bilmeyerek hârika bir emre mazharNail olan olursa, meselâ birisinin kalbinde bir suâl var. İntâk-ı bilhak nev‘inden ona muvâfıkUygun bir cevab verir. Sonra anlar. Anladıktan sonra kendi nefsine değil, belki kendi Rabbisine i‘timâdı ziyâdeleşir. Ve “Beni benden ziyâde terbiye eden bir Hâfız’ımÇokça muhâfaza edici (Allah) vardır” der. Tevekkü­lünü ziyâdeleştirir. Bu kısım hatarsızTehlike bir kerâmettir. İhfâsınaGizleme mükellef değil. Fakat fahırÖvünme için kasden izhârıGösterme, ortaya çıkarmana çalışmamalı. Çünki onda zâhirenGörünüşe göre insanın kesbininKazanma bir medhaliKarışma, müdâhale bulunduğundan, nefsine nisbet edebilir. Ama ikrâm ise, o kerâmetin selâmetli olan ikinci nev‘inden daha selâmetli, bence daha âlîdir. İzhârıGösterme, ortaya çıkarma tahdîs-i ni‘mettir. KesbinKazanma medhaliKarışma, müdâhale yoktur. Nefsi onu kendine isnâdDayandırma etmez. İşte kardeşim, hem senin hakkında, hem benim hakkımda, bâhusus Kur’ân hakkındaki hizmetimizde eskiden beri gördüğüm ve yazdığım ihsânât-ı İlâhiye bir ikrâmdır. İzhârıGösterme, ortaya çıkarma tahdîs-i ni‘mettir. Onun için sana karşı tahdîs-i ni‘met nev‘inden, ikimizin hizmetimize âit muvaffaki­yâtı yazıyorum. Biliyordum ki, sende fahırÖvünme değil, şükür damarını tahrîk ediyor.