Risale-i Nur
Eserler

DOKUZUNCU MEKTUB

بِاسْمِه۪ وَاِنْ مِنْ شَئٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪

Yine o hâlis talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır.

Sâniyen: Neşr-i envâr-ı Kur’âniyedeki muvaffakiyetBaşarma, yardıma mazhar olmain ve gayre­tin ve şevkin bir ikrâm-ı İlâhîdir. Belki bir kerâmet-i Kur’âniyedir, bir inâyet-i RabbâniyeAllah’ın yardımıdir. Sizi tebrîk ediyorum. Kerâmet ve ikrâm ve inâyetin bahsi geldiği münâsebetiyle, kerâmet ve ikrâmın bir farkını söyleyeceğim. Şöyle ki:

Kerâmetin izhârGösterme, ortaya çıkarmaı, zarûret olmadan zarardır. İkrâmın izhârGösterme, ortaya çıkarmaı ise, bir tahdîs-i ni‘metNâil olduğu ni‘meti şükrederek anlatmatir. Eğer kerâmet ile müşerrefŞereflenmiş olan bir şahıs, bilerek hârika bir emre mazharNail olan olursa, o halde eğer nefs-i emmâreKötülüğü çokça emreden nefissi bâkîGeriye kalan ise, kendine güvenmek ve nefsine ve keşfine i‘timâd etmek ve gurura düşmek cihetinde istidrâcBir kısım sapıklarda görülen ve onları derece derece azâba yaklaştıran olağanüstü hâl olabilir. Eğer bilmeyerek hârika bir emre mazharNail olan olursa, meselâ birisinin kalbinde bir suâl var. İntâk-ı bilhakAllah’ın konuşturması nev‘inden ona muvâfıkUygun bir cevab verir. Sonra anlar. Anladıktan sonra kendi nefsine değil, belki kendi Rabbisine i‘timâdı ziyâdeleşir. Ve “Beni benden ziyâde terbiye eden bir Hâfız’Çokça muhâfaza edici (Allah)ım vardır” der. Tevekkü­lünü ziyâdeleştirir. Bu kısım hatarTehlikesız bir kerâmettir. İhfâGizlemesına mükellef değil. Fakat fahırÖvünme için kasden izhârGösterme, ortaya çıkarmaına çalışmamalı. Çünki onda zâhirenGörünüşe göre insanın kesbKazanmainin bir medhalKarışma, müdâhalei bulunduğundan, nefsine nisbet edebilir. Ama ikrâm ise, o kerâmetin selâmetli olan ikinci nev‘inden daha selâmetli, bence daha âlîdir. İzhârGösterme, ortaya çıkarmaı tahdîs-i ni‘metNâil olduğu ni‘meti şükrederek anlatmatir. KesbKazanmain medhalKarışma, müdâhalei yoktur. Nefsi onu kendine isnâdDayandırma etmez. İşte kardeşim, hem senin hakkında, hem benim hakkımda, bâhusus Kur’ân hakkındaki hizmetimizde eskiden beri gördüğüm ve yazdığım ihsânât-ı İlâhiyeAllah’ın iyilikleri bir ikrâmdır. İzhârGösterme, ortaya çıkarmaı tahdîs-i ni‘metNâil olduğu ni‘meti şükrederek anlatmatir. Onun için sana karşı tahdîs-i ni‘metNâil olduğu ni‘meti şükrederek anlatma nev‘inden, ikimizin hizmetimize âit muvaffaki­yâtı yazıyorum. Biliyordum ki, sende fahırÖvünme değil, şükür damarını tahrîk ediyor.