Risale-i Nur
Eserler

YİRMİALTINCI LEM‘Aİhtiyârlar Risâlesi

İhtiyârlar hakkında “Yirmialtı RecâÜmîd” ve ziyâ ve teselliyi câmi‘Toplayıcıdir. İhtâr:Hatırlatma Herbir recâÜmîdnın başında ma‘nevî derdimi gāyet elîm ve sizi müteessirÜzüntülü edecek derecede yazdığımın sebebi, Kur’ân-ı Hakîm’den gelen ilacın fevkalâdeOlağan üstü te’sîrini göstermek içindir. İhtiyârlara âit bu lem‘a, üç dört cihetYönle hüsn-ü ifâdeGüzel ifadeyi muhâfaza edemedi.

Birincisi: Sergüzeşt-Baştan geçenleri hayatıma âit olduğu için, o zamanlara hayâlen gidip o hâlette yazıldığından;

ifade, intizâmDüzen, düzgünlükını muhâfaza edemedi.

İkincisi: Sabah namazından sonra gāyet yorgunluk hissettiğim bir zamanda, hem mecbûriyet tahtında

sür‘atle yazıldığından ifadede müşevveşiyetKarışıklık düştü.Üçüncüsü: Yanımda dâim yazacak bulunmadığından ve yanımda bulunan kâtibin de Risâle-i Nûr’a âit dört beş vazîfesi olmakla, tashîhâtDüzeltmelerına tam vakit bulamadığımızdan intizâmDüzen, düzgünlüksız kaldı.Dördüncüsü: Te’lîfEser yazmain akîbArdı sıra geleninde ikimiz de yorgun düştüğümüzden, ma‘nâyı dikkatle düşünemeyerek, gāyet sathîÜstün körü bir tashîh ile iktifâYetinme edildiğinden, tarz-ı ifâdede elbette kusurlar bulunacak.

Âlîcenâb ihtiyârlar, ifadedeki kusurlarıma nazar-ı müsâmaha ile baksınlar; ve rahmet-i İlâhiye,boş olarak döndürmediği ellerini, mübârek ihtiyârlar dergâh-ı İlâhîye açtıkları vakit, bizi de duâlarına dâhil etsinler.

Saîdü’n-Nûrsî