Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

ONYEDİNCİ LEM‘Aبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ Zühre’den gelmiş Onyedi NotaEmir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısı ’danEmir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısı ibârettir. Mukaddime: Bir zaman inâyet-i Rabbâniye ile ma‘rifet-i İlâhiyede, bir hareket-i fikriye ve bir seyâhat-i kalbiye ve bir inkişâfât-ıAçılma, açığa çıkmalar rûhiyede tezâhürGörünme eden bazı lemeât-ıParıltılar tevhîdiyeyi, Arabî olarak notalarEmir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısı sûretinde Zühre, Şu‘le, Habbe, Şemme, Zerre, Katre gibi risâlelerde kaydetmiştim. Bu risâleler uzun bir hakîkatin yalnız bir ucunu göstermek ve parlak bir nûrun yalnız bir şuâını irâeGösterme etmek tarzında yazılmıştı. Yalnız kendime birer hâtıra ve birer ihtâr şeklinde idi, başkaların istifâdeleri mahdûd kalmıştı. Hususan en mümtâzSeçkin ve en hâs kardeşlerimin kısm-ı a‘zamı Arabî okumamışlar. Bunların ısrarları ve ilhâhlarıZorlama üzerine, o notalarEmir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısı ın ve o lem‘aların kısmen îzâhlı ve kısmen kısa meâlini Türkçe olarak yazmaya mecbûr oldum. Şu notalarEmir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısı ve Arabî risâleler, Yeni Said’in en evvel hakîkat ilminden, bir derece şuhûdGörme sûretinde gördüğü hakîkatler olup, tağyîrBaşkalaştırma edilmeden meâlleri yazıldı. Onun için bazı cümleleri sâir sözlerde zikredilmekle beraber burada da zikrediliyor. Bir kısmı da, gāyet mücmelÖzetlenmiş olmakla beraber îzâh edilmiyor. Tâ letâfet-i asliyesini kaybetmesin.

Zühre’nin NotaEmir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısı larındanEmir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısı Birinci NotaEmir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısı : Kendi nefsime hitâben demiştim: Ey gāfil Said! Bil ki, şu âlemin fenâsından

sonra sana refâkatArkadaşlık etmeyen ve dünyanın harâbıyla senden mufârakatAyrılık eden bir şeye kalbini bağlamak, sana lâyık değildir. Hususan senin asrının inkırâzıylaTükenme, bitme seni terkedip arka çeviren, bâhusus berzah seferinde sana arkadaşlık etmeyen ve hususan seni kabir kapısına kadar teşyî‘Uğurlama etmeyen, hususan bir iki sene zarfında ebedî bir firâklaAyrılık senden ayrılıp günahlarını senin boynuna takan, hususan senin rağmine olarak, husûlüMeydana gelme anında seni terkeden fânî şeylerle kalbini bağlamak, senin için kâr-ı akıl değildir.

Eğer aklın varsa; uhrevî inkılâbâtta, berzahîKabre dâir etvârındaTavırlar ve dünyevî inkılâbâtın müsâdemâtıÇarpışmalar altında ezilip bozulan ve ebedî seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak, ehemmiyet verme! Onların zevâlinden