Risale-i Nur
Eserler

ONYEDİNCİ LEM‘Aبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ Zühre’den gelmiş Onyedi Nota’Emir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısı   dan ibârettir. Mukaddime: Bir zaman inâyet-i Rabbâniye ile ma‘rifet-i İlâhiyede, bir hareket-i fikriye ve bir seyâhat-i kalbiye ve bir inkişâfât-Açılma, açığa çıkmalar     ı rûhiyede tezâhürGörünme eden bazı lemeât-Parıltıları tevhîdiyeyi, Arabî olarak notaEmir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısı   lar sûretinde Zühre, Şu‘le, Habbe, Şemme, Zerre, Katre gibi risâlelerde kaydetmiştim. Bu risâleler uzun bir hakîkatin yalnız bir ucunu göstermek ve parlak bir nûrun yalnız bir şuâını irâeGösterme etmek tarzında yazılmıştı. Yalnız kendime birer hâtıra ve birer ihtâr şeklinde idi, başkaların istifâdeleri mahdûd kalmıştı. Hususan en mümtâzSeçkin ve en hâs kardeşlerimin kısm-ı a‘zamı Arabî okumamışlar. Bunların ısrarları ve ilhâhZorlama     ları üzerine, o notaEmir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısı   ların ve o lem‘aların kısmen îzâhlı ve kısmen kısa meâlini Türkçe olarak yazmaya mecbûr oldum. Şu notaEmir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısı   lar ve Arabî risâleler, Yeni Said’in en evvel hakîkat ilminden, bir derece şuhûdGörme  sûretinde gördüğü hakîkatler olup, tağyîrBaşkalaştırma edilmeden meâlleri yazıldı. Onun için bazı cümleleri sâir sözlerde zikredilmekle beraber burada da zikrediliyor. Bir kısmı da, gāyet mücmelÖzetlenmiş olmakla beraber îzâh edilmiyor. Tâ letâfet-i asliyesini kaybetmesin.

Zühre’nin NotaEmir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısı   larından Birinci Nota:Emir ve istek bildiren yazı, kısa hatırlatma yazısı    Kendi nefsime hitâben demiştim: Ey gāfil Said! Bil ki, şu âlemin fenâsından

sonra sana refâkatArkadaşlık etmeyen ve dünyanın harâbıyla senden mufârakatAyrılık eden bir şeye kalbini bağlamak, sana lâyık değildir. Hususan senin asrının inkırâzTükenme, bitmeıyla seni terkedip arka çeviren, bâhusus berzah seferinde sana arkadaşlık etmeyen ve hususan seni kabir kapısına kadar teşyî‘Uğurlama etmeyen, hususan bir iki sene zarfında ebedî bir firâkAyrılıkla senden ayrılıp günahlarını senin boynuna takan, hususan senin rağmine olarak, husûlMeydana gelmeü anında seni terkeden fânî şeylerle kalbini bağlamak, senin için kâr-ı akıl değildir.

Eğer aklın varsa; uhrevî inkılâbâtta, berzahîKabre dâir etvârTavırlarında ve dünyevî inkılâbâtın müsâdemâtÇarpışmalar ı altında ezilip bozulan ve ebedî seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak, ehemmiyet verme! Onların zevâlinden