Yükleniyor...
Risale-i Nur
Eserler

Ramazân-ı Şerîf’de bid‘alarDinde yeni îcâdınDinde yeni îcâd ref‘ineKaldırma, Ehl-i Sünnet Velcemâat’in yaptıkları ekseriyetle hâlis duâları, bir şart ve bir sebeb-i mühim idi. MaatteessüfNe yazık ki câmi‘lere Ramazân-ı Şerîf’de bid‘alarDinde yeni îcâd girdiğinden, duâların kabûlüne sed çekti, ferec gelmedi. Nasıl ki sâbıkGeçen hadîsin sırrıyla: “Sadaka, belâyı ref‘ederKaldırma” ekseriyetin hâlis duâsı da, ferec-i umûmîyi cezbederÇekme. Kuvve-i câzibe vücûda gelmediğinden, fütûhât da verilmedi.

İkinci Meraklı Suâl: Bu iki ay zarfında heyecanlı bir vaz‘iyet-i siyâsiye karşısında hem bana, hem alâkadâr

olduğum çok kardeşlerime kavîKuvvetli bir ihtimâl ile ferec verecek bir teşebbüsü etmek lâzım iken, o vaz‘iyete hiç ehemmiyet vermeyerek, bil’akis beni tazyîkSıkıştırma eden ehl-i dünyânın lehinde olarak bir fikirde bulundum. Bazı zâtlar, hayret içinde hayrette kaldılar. Dediler ki: “Sana işkence eden bu mübtedi‘Dinde yeni îcâdlar yapan ve kısmen münâfık, baştaki insanların ta‘kîb ettikleri siyâseti nasıl görüyorsun ki, ilişmiyorsun?” Verdiğim cevabın muhtasarı şudur ki: “Bu zamanda ehl-i İslâmın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalâletle kalblerin bozulması ve îmânın zedelenmesidir. Bunun çâre-i yegânesi, nûrdur. Nûr göstermektir ki, kalbler ıslah olsun, îmânlar kurtulsun. Eğer siyâset topuzuile hareket edilse, galebeÜstün gelme çalınsa, o kâfirler münâfık derecesine inerler. Münâfık, kâfirden daha fenâ olur. Demek, topuz böyle bir zamanda kalbi ıslah etmez. O vakit küfür kalbe girer, saklanır; nifâkaMünâfıklık inkılâb eder. Hem nûr, hem topuz, ikisini bu zamanda benim gibi bir âciz yapamaz. Onun için bütün kuvvetimle nûra sarılmaya mecbûr olduğumdan, siyâset topuzu ne şekilde olursa olsun, bakmamak lâzım geliyor. Ama maddî cihadın muktezâsıGereken ise; o vazîfe şimdilik bizde değildir. Evet ehline göre, kâfirin veya mürteddinDinden dönen tecâvüzâtına sed çekmek için topuz lâzımdır. Fakat iki elimiz var. Eğer yüz elimiz de olsa, ancak nûra kâfî gelir. Topuzu tutacak elimiz yok!”

Üçüncü Meraklı Suâl: Bu yakında İngiliz ve İtalyan gibi ecnebîlerin bu hükûmete ilişmeleriyle, eskiden beri

bu vatandaki hükûmetin hakîkî nokta-i istinâdı ve kuvve-i ma‘­neviyesinin menbaı olan hamiyet-i İslâmiyeyi tehyîcHeyecanlandırma etmekle şeâir-iİslâmiyet alâmetleri İslâmiyenin bir derece ihyâsınaHayat verme ve bid‘alarDinde yeni îcâdınDinde yeni îcâd bir derece ref‘ineKaldırma medâr olacağı halde, neden şiddetle harb aleyhinde çıktın ve bu mes’elenin âsâyiş ile halledilmesini duâ ettin ve şiddetli bir sûrette mübtedi‘Dinde yeni îcâdlar yapanlerin