Risale-i Nur
Eserler

Ve “Da‘vâmız haktır. Ve bizler hak üzereyiz.” diye, bâtıl ve inâdcıların âdeti gibi, bâtıl da‘vâlarını hak ve cehâletlerini ilim iddiâ ettiler. Çünki onların nifâkla kalbleri fesâda uğramıştır. Şübhesiz fâsid olan bir kalb, gururlu olur. Ve ifsâdâta meyleder. Binâenaleyh, onlar kalblerinin fâsid olmasından temerrüd ve inâd ediyorlar. Ve hedef ittihâz ettikleri ifsâd iktizâsıyla, yekdiğerlerine halkı idlâl etmeyi tavsiye ediyorlar. Ve gururlarının hükmüyle, diyânet ve îmânı, sefâhet ve sefâlet telakkî ediyorlar. Ve nifâklarının îcâbıyla, bu sözlerinde de münâfıklık yapıyorlar. Zîrâ bu sözlerinin zâhirinden “Biz dîvâneler değiliz. Nasıl sefîhler gibi olacağız?” diye bir ma‘nâ çıkar. Bâtınından ise “Nasıl ekserîsi fukarâ ve nazarımızda sefîh olan mü’minler gibi olacağız?” diye diğer bir ma‘nâ çıkıyor.

Sonra Kur’ân-ı Kerîm, onların mü’minlere attıkları sefâhet taşını اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَٓاءُ cümlesiyle onlara iâde etmekle, kendilerine yutturmuştur. Çünki inâd ve cehâletleri bu dereceye vâsıl olanın hak ve müstehakkı, beynennâs teşhîr edilmekle sefâhetin kendisine münhasır olduğunu i‘lân etmektir.

Sonra وَلٰكِنْ لَايَعْلَمُونَ cümlesiyle, onların cehl-i mürekkeble câhil olduklarına işaret etmiştir ki, bu gibi câhillere nasihat te’sîr etmediğinden, onlardan tamamıyla i‘râz etmek lâzımdır. Çünki nasihati dinleyen, ancak cehlini bilenlerdir. Bunlar cehillerini de bilmezler. Bu âyetin ihtivâ ettiği cümlelerin eczâsı arasında bulunan irtibâta gelelim: وَاِذَاق۪يلَ لَهُمْ اٰمَنُواكَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ cümlesindeki اِذَا kat‘iyeti ifade ettiğinden, emr-i ma‘rûf ile halkı irşâd etmek lüzûmuna işarettir. Sîga-i mechûl ile zikredilen ق۪يلَ nasihatin alâ sebîli’l-kifâye vâcib olduğuna işarettir. Ve اَخْلِصُوا ف۪ٓي ا۪يمَانِكُمْ gibi ihlâs lafzını ihtivâ eden bir cümleye bedel, اٰمِنُوا lafzının zikredilmesi, ihlâsı olmayan îmânın, îmândan addedilmemesine işarettir. Ve كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ lafzıyla güzel bir misâl, bir numûne, bir örnek gösterilmiştir ki, onlara ittibâ‘ ederek ihlâslı bir îmâna gelsinler.