Risale-i Nur
Eserler

Elcevab: Atfın hüsnü, münâsebetin hüsnüne bakar. Hüsn-ü münâsebet, her iki cümleden ta‘kîb edilen garaz ve maksadın bir olmasına mütevakkıftır. Halbuki oradaki maksad, burada yoktur. Burada birinci cümledeki maksad, Kur'ân'ın medhine birinci incirâr eden mü’minlerin medhidir. İkinci cümleden maksad, yalnız tahvîfve terhîb için kâfirlerin zemmidir. Bu iseKur’ân’ın medhiyle alâkadâr değildir. Sonra bu cümlenin ihtivâ ettiği eczânın nazmında tezâhür eden letâif cihetine bakalım. ( اِنَّ ) ile ( اَلَّذ۪ينَ ) mevki‘lere göre ifade ettikleri nüktelerden mâadâ, belâgatçe kıymetli sayılan iki nükteyi daha tazammun etmişlerdir ki, Kur’ân, pek çok yerlerinde ( اِنَّ ) ile ( اَلَّذ۪ينَ )’yi mükerreren zikretmiştir. Tahkîkî ifade eden ( اِنَّ )'deki nükte, şöyle tasvîr edilebilir ki: ( اِنَّ ) herhangi bir cümlede bulunursa, o cümlenin damını deler, hakîkate nüfûz eder. Ve o da‘vâyı veya hükmü aşağıya indirir. Hakîkate yapıştırmakla, o hükmün hayâlî veya zannî veya mevzu‘ veya hurâfe hükümlerden olmadığını veancak hakāik-i sâbiteden olduğunu isbat eder. Bu cümlede ( اِنَّ )'nin hususî nüktesi: Bu âyetin muhâtabı olan Hazret-i Muhammed’de (asm) şekk ve inkâr bulunmadığı halde, şekk ve inkârı ref‘ etmek şânında olan ( اِنَّ ) ile karşılanması, onların îmân etmesi için Peygamber’in (asm) şiddet-i hırsına işarettir. اَلَّذ۪ينَ kelimesi ise, göze görünmezden evvel akla görünen garib ve yeni hakîkatlere bir vâsıta-i işârettir. Bunun içindir ki, hakîkatleri tebdîl ve tecdîd eden ve inkılâbları tasvîr için kullanılan işaret ve vâsıtalardan en çok kullanılan اَلَّذ۪ينَ ve emsâlidir.

Kur’ân’ın tecellîsiyle çok nev‘ler silindi, hakîkatler yıkıldı. Onlara bedel, yeni yeni nev‘ler, hakîkatler teşekkül etti. Evet, zaman-ı câhiliyete bak. O zamanda bütün nev‘ler millî râbıtalar üzerine teşekkül ettiği gibi, ictimâî hakîkatler de taassub-u kavmî üzerine bina edilmişti. Kur’ân’ın tecellîsiyle o râbıtalar kesildi. O hakîkatler tahrîb edildi. Onlara bedel, dînî râbıtalar üzerine yeni nev‘ler vehakîkatler ihdâs edildi.