Risale-i Nur
Eserler

Doktor Moris’in Beyânâtı Bir hulâsası Nûr Çeşmesi'nde ve Târîhçe-i Hayat'ta yazılıdır.

En temiz ve en doğru din, Müslümanlıktır

Meşhur muharrir, müsteşrik ve edebiyât-ı Arabiye mütehassısı ve Kur’ân-ı Kerîm’in mütercimi Doktor Moris (Maurice)şöyle diyor:

Bizans Hristiyanlarını, içine düştükleri bâtıl i‘tikādlar kirisinden, ancak Arabistan’ın Hira Dağı’nda yükselen sesi kurtarmıştır. İlâhî kelimeyi en ulvî makama yükselten ses, bu ses idi. Fakat Rumlar bu sesi dinle­yememişlerdi. Bu ses, insanlara en temiz ve en doğru dini ta‘lîm ediyordu. O yüksek dini ki, onun hakkında, Gurd (Gundö) Firey Hesin gibi muhakkik bir fâzıl, şu sözleri pek haklı olarak söylüyor:

“Bu dinde mukaddes sular, şâyân-ı teberrük eşyâlar, esnâm ve azîzler, yahud a‘mâl-i sâlihadan mücerred îmânı müfîd tanıyan akîdeler, yahud sekerât-ı mevt esnâsında nedâmetin bir fâide vereceğini ifade eden sözler, yahud başkaları tarafından vukū‘ bulacak duâ ve niyâzların günahkârları kurtaracağına dâir ifadeleri yoktur. Çünki bu gibi akîdeler, onları kabul edenleri alçaltmış ve bu türlü insanlar, dini rehberlerin esîri olmuşlardır.”

Doktor Moris’in İkinci Beyânâtı

Bir hulâsası, Nûr Çeşmesi'nde ve Târîhçe-i Hayat'ta yazılıdır.

Zamanlar geçtikçe, Kur’ân’ın ulvî sırları inkişâf ediyor

Yine Doktor Moris, Le Parler Française Roman ünvanlı gazetede, Kur’ân’ın Fransızca mütercimlerinden Selman Runah’ın tenkîdâtına verdiği cevabda diyor ki: