Risale-i Nur
Eserler

Üçüncü Huccet-i Îmâniye

Yirmi Üçüncü Lem‘a

Tabiat Risâlesi

On Yedinci Lem‘a’nın On Altıncı Nota'sı iken, ehemmiyetine binaen Yirmi Üçüncü Lem‘a olmuştur. Tabiattan gelen fikr-i küfrîyi dirilmeyecek bir surette öldürüyor. Küfrün temel taşını zîr u zeber ediyor.

İhtâr

Şu notada, tabîiyyûnun münkir kısmının gittikleri yolun iç yüzü, ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin ve ne kadar hurâfe olduğu, lâakal doksan muhâli tazammun eden Dokuz Muhâl ile beyân edilmiştir. Sâir risâlelerde o muhâller kısmen îzâh edildiğinden, burada gayet muhtasar olmak haysiyetiyle bazı basamaklar tayyedilmiştir. Onun için, birdenbire “Bu kadar zâhir ve âşikâre bir hurâfeyi, nasıl bu âkil feylesoflar kabul etmişler ve o yoldan gidiyorlar?” hatıra geliyor. Evet, onlar mesleklerinin iç yüzünü görmemişler. Hem hakîkat-i meslekleri ve mesleklerinin lâzımı ve muktezâsı odur ki yazılmıştır. Her bir muhâlin ucunda beyân edilen o çirkin ve müstekreh ve gayr-i ma‘kūl hulâsa-i mezhebleri, mesleklerinin lâzımı ve zarûrî muktezâsı olduğunu, gayet bedîhî ve kat‘î burhânlarla şübhesi olanlara tafsîlen beyân ve isbat etmeye hazırım. (Hâşiye)

_________________________________

Hâşiye: Bu risâlenin sebeb-i te’lîfi, gayet mütecâvizâne ve gayet çirkin bir tarz ile, hakāik-i îmâniyeyi tezyîf edip, bozulmuş aklı yetişmediği şeye hurâfe deyip, dinsizliği tabiata bağlayarak, Kur’ân’a hücum edilmesidir. O hücum ise, şiddetli bir hiddeti kalbe verdi ki, şiddetli ve galîz tokatları o mülhidlere ve haktan yüz çeviren bâtıl mezheblilere yedirdi. Yoksa, Risâle-i Nûr’un mesleği, nezîhâne ve nâzikâne ve kavl-i leyyindir.